Onderwijs voor alle gezindten en haar gebouwen


Aan de Wittevrouwenkade en de Plompetorengracht zijn HBS-en voor de studiebollen. Er is ook uitgebreid lager onderwijs voor kinderen met een minder ambachtelijke aanleg, ook op stand: Plompetorengracht 25


Het pand is circa 1840 gebouwd naar een ontwerp van C. Kramm (1797-1875). Kramm is de oorspronkelijke architect van de oude V&D op de stadhuisbrug (in latere jaren verregaand aangepast) en veel panden aan de Oudegracht. Hij is een gerespecteerd architect in de stad en ontwerpt twee woningen aan de Plompetorengracht.
architect C. Kramm
Het ontwerp is in een neoclassicistische stijl bij beide tegenover elkaar liggende panden 22 en 25. Opdrachtgever van nummer 25 is timmerman Gijsbertinus Adams, hij bouwt het nieuwe huis aan de gracht met een koetshuis en stalling aan het Wolvenplein en verhuurt het als woonhuis. In 1861 wordt notaris Roelof van Meerlandt eigenaar van zowel nummer 25 als zijn nieuw gebouwde woonhuis op nummer 27. Het pand nummer 25 wordt verhuurd aan families van rijke komaf.
Plompetorengracht 25 ca. 1925 (HUA 26439)

In 1907 verhuurt de familie het pand voor een geheel andere bestemming. De Vereniging tot oprichting en instandhouding van Gereformeerde Scholen te Utrecht gaat het in gebruik nemen. Het pand wordt verbouwd en geschikt gemaakt voor onderwijs doeleinden.

Plompetorengracht 25: links de voorgevel van het pand voor de 
verbouwing in 1907 en rechts na de verbouwing met toegangspoort
Het pand krijgt een poort naar het achterterrein. Dat is nu wel een handige carport, maar dit is de verklaring van de gevel opening. De echte school staat in de tuin. In die grote tuin tot het Wolvenplein komt een nieuwe school met twee verdiepingen naar een ontwerp van de als goed gereformeerd bekend staande architect E.G. Wentink. Het pand aan de Plompetorengracht is een prima op stand plek voor het hoofd van de school A. Waasdorp.
In 1920 wordt Plompetorengracht 25 gekocht door het Ministerie van Onderwijs en in 1929 overgedragen aan de Vereniging van Gereformeerd Onderwijs.

De nieuwbouw in de tuin achter Plompetorengracht 25, aangeduid
met Wolvenplein 2, met rechts een zijvleugel en gymnastieklokaal
De school gaat een streekfunctie vervullen in de Gereformeerde kringen voor aanvankelijk het lager onderwijs. De leerlingen worden al vroeg met speciaal vervoer naar de school gebracht. Het gebouw staat met een afstand van slechts twee meter uit de achtermuur van Wolvenstraat 7 t/m 25. Enige privacy is in de tuinen van deze huizen op schooltijden te vergeten. Enkele jaren later is het aan de school verbonden gymnastieklokaal verbouwd tot drie lokalen voor uitgebreid lager onderwijs, de U.L.O.. In 1914 is gestart met deze school in de vakken Frans, Duits, Engels, Wiskunde, Bijbelse Geschiedenis, Geschiedenis der Chr. Kerk alsmede in de examenvakken, leergeld f 30 per jaar. Het turnlokaal aan de Wolvenstraat van de heer G.P.J. Plijnaar wordt gehuurd voor de lichamelijke oefeningen. Hetzelfde lokaal is in de avonduren danslokaal, een activiteit die uiteraard niet met deze school verbonden is.

In 1922 wordt de Gereformeerde Burgerschool gesplitst in een school voor lager onderwijs en uitgebreid lager onderwijs. Hoofd van de ULO wordt de heer D.W. Dondorp en van de LO de heer M.J. Zinkstok. De ULO heeft ongeveer 100 leerlingen en bestaat uit een afdeling A, handelsschool, en een afdeling B voor algemeen ontwikkeld eindonderwijs en de opleiding voor M.U.L.O.-diploma’s, nodig voor toelating tot vervolgopleidingen. Pas in 1928 vindt een uitbreiding plaats van de school aan het Wolvenplein. De gemeenteraad spreekt al in 1924 haar verontwaardiging uit over onhoudbare toestanden op de school. De lokalen in het voormalige gymnastieklokaal hebben geen ramen naar buiten, zijn veel te klein en worden slecht geventileerd. Onderstaande foto is van de gerealiseerde uitbreiding, gebouwd naar een bouwplan van Gemeentewerken Utrecht:

Wolvenplein 4, de voor de U.L.O. gebouwde school,
later opleiding apothekers-assistent
Op de school wordt de Bijbel veelvuldig gehanteerd en krijgen de leerlingen er één uitgereikt na het behalen van hun diploma. Sinds 1960 zijn onder de nieuwe naam Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohmanschool zowel het lager onderwijs, uitgebreid lager onderwijs en de fröbelklas op het adres Plompetorengracht 25 en Wolvenplein 2-4. In datzelfde jaar vervalt de zaterdagochtend als schooldag.

Met de Wet op het Mammoet onderwijs vindt een grote reorganisatie plaats in het onderwijs. De U.L.O. wordt MAVO en een aantal jaren later sluit ze zich aan bij een grotere scholenvereniging op Reformatorische grondslag. Het pand aan de Plompetorengracht wordt afgestoten. De gebouwen aan het Wolvenplein zijn van 1971 tot de sloop in 2000 in gebruik bij de opleiding voor Apothekersassistenten, een deeltijd opleiding voor voornamelijk werkende meisjes die één dag per week het Wolvenplein bezoeken:

Klaslokaal uit de periode van de opleiding apothekers-assistent
Het is de C.M. van Dijkschool, genoemd naar de Utrechtse apotheker die in de 19e eeuw in de Korte Jansstraat zat. In zijn laboratorium bereidde hij o.a. zelf kininesulfaat en morfine. Door zijn bekwaamheid en nauwgezetheid stond zijn apotheek model voor vele anderen (aldus in het boek Zeven eeuwen farmacie). Op dit terrein staat nu de Wolvenhof.

Ander scholen in de buurt zijn HBS de Munnik, de muzikale basisschool aan de Plompetorengracht oostzijde en het meisjes lyceum aan de Wittevrouwenkade.

.